Zabıta Amirliği

     Kanunlar ve ilgili tüzük, yönetmenliklerden aldığı yetkilerle halkın her türlü yiyecek, konaklama, eğlenmesine mahsus lokanta, gazino ve emsali yerlerin ve bu gibi yerlerde satılan ve kullanılan eşyaların denetiminin yapılması gibi faaliyetler Zabıta Memurluğu'nun görev alanına girer. Ayrıca çalışanların temizliğine, sağlığa uygunluğuna ve sağlamlığına dikkat etmek, belediye tarafından izin verilirken taahhüt edilen kayıt ve şartlar ile açılış ve kapanış saatlerine riayet edilip edilmediğini denetlemek de Zabıta Memurluğu'nun görevleri arasındadır.   

    Başkanlığımızca verilen ruhsat ve teftiş defteri, sağlık muayene cüzdanı, tezgâh kurma belgelerinin kontrolü, işyeri açma harcı, işgaliye harcı, ilan reklâm vergilerinin Belediyemize ödenip ödenmediğinin takibi de Zabıta Memurluğu'nun personelince yapılmaktadır.

 
     ZABITA AMİRLİĞİNE BAĞLI OLARAK GÖREV YAPAN TEMİZLİK İŞLERİ BİRİMİ


     Genel Faaliyetleri :


•         Kent içinde görsel ve çevresel tüm kirlilikle mücadele etmek.
•         İlçe genelinde tüm cadde ve sokakların süpürülmesi,
•         İlçe genelinde tüm katı atıkların toplanarak nakledilmesi,
•         Açık Semt Pazarlarının süpürülmesi, katı atıkların alınması ve yıkanarak temizlenmesi,
•         Kent içinde cadde, sokak ve meydanların yıkanması,
•         Kent içinde boş arsaların temizlenmesi,
•         Sahipsiz eski ev eşyaları, moloz vb. gibi atıkların ayrı toplanması ve nakledilmesi,
•         Dere yatakları, deniz, sahil kenarlarının temizlenmesi,
•         İlçe genelinde tüm çöp konteynırlarının her türlü tamiratlarının yapılması.
 

T.C.

ARSİN BELEDİYESİ

EMİR VE YASAKLARIYÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç:

                MADDE 1- Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği görevlerin yerine getirilmesi, beldede; esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için Belediye emir ve yasakları konulması, uygulanması ve muhalif hareket edenler ve uymayanlar hakkında uygulanacak idari yaptırımlarla ilgili usul ve esasların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

                Kapsam:

                MADDE 2- Bu yönetmelik, belediye sınırları içerisindeki; gerçek ve tüzel kişilerle, tüm işyerleri, müesseseler ve kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşları kapsar.

                Hukuki dayanak:

                MADDE 3- Bu yönetmelik; 03 / 07 / 2005 tarihi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin (b) bendi, 18 inci maddesinin (m) bendi ve 51 inci maddesi, 1593 sayılı umumi hıfzıssıhha kanununun 181, 266 ve 283 maddeleri, 15 / 05 / 1930 tarihi ve 1608 sayılı Umuru Belediye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarihi ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanunun 1 inci maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 inci maddesi ile 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe dayanarak düzenlenmiştir.

 

                Tanımlar

                MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

a)      Belediye:                            Arsin Belediyesini,

b)      Belediye Başkanı:           Arsin Belediye Başkanını,

c)       Belediye Meclisi:             Arsin Belediye Meclisini,

d)      Belediye Encümeni:       Arsin Belediye Encümenini,

e)      Belediye Zabıtası:           Arsin Belediye Zabıtasını, ifade eder.

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Belediye Emir Ve Yasakları

Huzur ve Sükûnla İlgili Emir ve Yasaklar

MADDE 5- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

1.       Halkın huzur ve sükûnunu bozacak, fiil ve davranışlarda bulunmak.

2.       Yapılışları, görünüşleri ve kokuları itibariyle, insanları tiksindirecek ve rahatsız edecek çöp, sakatat, yaş deri vb. gibi şeyleri açıkta taşımak.

3.       Umumi çeşmelerden; kişisel kullanım amacıyla inşaatlara ve evlere su almak, bahçe sulamak, bu yerlerde her çeşit eşya, taşıt aracı yıkamak,

4.       Mesire yerleri, parklar ve piknik alanlarında; çöp ve atık malzemeleri çevreye gelişi güzel vaziyette bırakmak, çevreyi kirletmek, ( Kabahatler K.)

5.       Parklarda, cadde ve sokaklarda, yaya kaldırımlarında, işyerleri önünde açık ateş, mangal, semaver yakmak, duman ve kokudan çevreye rahatsızlık vermek,

6.       Ağaçları, fidanları, çiçekleri koparma, kesmek, budamak ve zarar vermek.

7.       Yetkili idareden izinli olanlar hariç, konut alanlarının bulunduğu yerlerde her türlü (inşaat, hafriyat, tadilat, yıkım ve onarım)vb. işleri; hafta içi sabah mesaisinden, hafta sonu sabah saat 10.00’ dan dan önce akşam ise her zaman gün batımından sonra yapmak. Pazar günü dini ve milli bayram günlerinde ise çalışma yapmak yasaktır,

Ancak zorunlu olarak trafik düzeni nedeniyle resmi tatil ve bayram günlerine ve gece saatlerine kalan ( beton dökme ve hafriyat taşıma) çalışmaları yetkili idareden alınacak özel izne bağlıdır.

               7(a) Meskun mahaller içerisinde, halkın huzur ve istirahatini bozacak şekilde faaliyet gösteren tüm iş yerlerinin kışın 18.00 yazın 19.30’ dan dan sonra çalışması yasaktır.

8.       Şehir içerisinde bulunan pasajların, iş merkezlerinin ev ve apartmanların herhangi bir yerinde ve bahçelerinde çevreye rahatsızlık verecek şekilde aşısız, kaydı olmayan köpek vb. evcil hayvanların, kümes hayvanlarının, güvercin vb. kuşların beslenmesine mahsus yerler yapmak ya da bulundurmak.

9.       Konut içerisinde ve konut bahçesinde beslenen aşılı, tasmalı ve kayıtlı olan evcil hayvanların, kümes hayvanları ile güvercin ve benzeri kuşların hijyen, koku ve görüntü yönünde çevre sakinlerini rahatsız etmemesi için gerekli tedbirleri almayarak çevreye rahatsızlık vermek

10.   Hayvan pazarı, park ve panayırı dışında, hayvan alım ve satımı yapmak.

11.   Meskûn mahal içerisinde, arı beslemek

12.   Belediyeden izin almadan fuar alanı, park, meydan ve umuma mahsus yerlerde, stant açmak ve gösterilen yerler dışında faaliyet göstermek.

13.   Kamuya açık alanlarda, cadde, sokak ve mahalle aralarında genel taşıt araçlarıyla ses yükseltici cihazlar, hoparlör ve megafon ile çevreyi rahatsız edecek şekilde müzik dinlemek, gezici satıcılık yapmak ( Kabahatler K.)

 

14.   Turist olarak şehre gelen yabancılara, ilgili kurumlardan tercümanlık belgesi olmadan ve turistlerin rızası dışında zorla tercümanlık yapmaya çalışmak

15.   Belediye zabıta memurlarına vazifelerini yaptıkları esnada karşı gelmek, görevlerini engelleyecek şekilde müdahil olmak, zorluk çıkarmak, yanlış bilgi vermek ve asılsız ihbarlarda bulunmak.

16.   İnsanlara ve çevreye zarar verecek şekilde her türlü eşyayı açıkta taşımak

17.   Apartmanda oturanların ve muhit sakinlerinin huzur ve istirahatini bozacak şekilde bağırmak, nara atmak, şarkı söylemek, müzik aleti, radyo, teyp, TV. Vb. şeyleri yüksek sesle çalarak çevreye rahatsızlık vermek, ev içerisinde kullanılan mekanik spor aletleri ile mesken sakinlerine rahatsızlık vermek.

(2559 sayılı polis vazife ve salahiyet kanununun 14 maddesi gereği gece 24.00 sonrası mesken içinde veya dışında yapılan her türlü gürültü polisçe men olur.)

18.   Belediye hudutları dahilinde İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatına tabi işyerinin belediye encümenince belirlenen açma – kapama saatlerine uymaması

19.   İş yerleri önünde satış ve davet amacı ile çığırtkanlık yapmak. (Kabahatler K.)

20.   Düğün salonları, meyhane, içkili lokanta, bar ve diskotek gibi canlı müzik yayını yapılan benzeri iş yerlerinin faaliyetlerinden dolayı yasalarla belirlenen gürültü düzeyini aşarak çevreye rahatsızlık vermemeleri, (Kabahatler K.)

21.   İş yerinin önüne hoparlör ve ses yükseltici cihazlar koyarak çevreyi rahatsız edecek şekilde ses ve müzik yayını yapmak. (Kabahatler K.)

22.   Cadde ve sokaklarda yardım amaçlı dahi olsa izinsiz olarak dergi, gazete vb. şeylerin satışını yapmak, halkın dini duygularını istismar edip dilencilik yapmak, (Kabahatler K.)

23.   Belediyece gösterilen alanlar dışında gezici veya sabit seyyar satıcılık yapmak. (KabahatlerK.)

Temizlik İle İlgili Emir ve Yasaklar

MADDE 6- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır

1.       Her ne suretle olursa olsun, çevreyi kirletmek, cadde ve sokaklara çöp, izmarit atmak, tükürmek ve sümkürmek, (Kabahatler K.)

2.       Kanalizasyon ve mazgalları tıkayacak, kötü koku yayacak maddeleri atmak ve dökmek.

3.       Yol ve kaldırımlara paspas atmak, etrafa fena koku yayacak deri, gübre ve benzeri şeyler sermek kurutmak

4.       Belediyeye ait çeşme ve havuzlarda yıkanmak, araç, eşya yıkamak, bahçe sulamak.

5.       Her çeşit eşya ve malzemenin; yükleme, boşaltma ve tamiri esnasında, yerleri ve çevreyi kirletmek.

6.       Her türlü yıkımlarda, etrafı rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasına mani olacak tedbirleri almamak.

7.       Belediyeye ait çöp bidonlarının ve konteynırlarının yerlerini değiştirmek, zarar vermek.

8.       Çöp kaplarını ve/veya poşetlerini üstü kapalı da olsa, çöp toplama saatleri dışında, cadde, sokak ve meydanlara bırakmak.

9.       Binaların kapı, pencere, balkon, teras, havalandırma ve ışıklı mahallerinden; sokağa, caddeye, arsaya, pasaj vb. yerlerin ortak kullanım alanlarına bahçeye veya bitişik evlerin balkonlarına, teraslarına ve damlarına çöp, kâğıt, sigara külü ve izmariti atmak, yemek atıkları ve benzeri şeyler dökmek (Kabahatler K.)

10.   Bulvar, cadde, sokak ve meydanlarda halı vb. şeyler yıkamak, apartman yönetimlerinin belirlediği gün ve saatlerin dışında halı, kilim vb. silkelemek.

11.   Binalardan dışarıya çıkartılan, kanalizasyon, lavabo, banyo, mutfak, tuvalet atıkları ile fosseptik ve her türlü kirli suların, akıntı ve sızıntısını önleyecek tedbir almamak; Yağmur suyu borularını ve klimalardan kaynaklanan suları tabana kadar indirmemek yüksekten akacak şekilde insanlara ve çevreye zarar verecek biçimde bırakmak.

12.   Balkon, pencere ve teraslara etrafı rahatsız edici koku neşredecek madde sermek.

13.   Cadde üzerinde bulunan ev ve işyerlerinin dış kısımlarının boyanması, tamir veya temizlenmesi esnasında gelip geçenlerin üzerini kirletmemesi ve emniyetin tehlikeye düşürülmemesi için lüzumlu koruyucu tedbirler almamak.

14.   İşyerlerinin temizliği yapılırken, atık suları ve kirliliğe sebep olabilecek şeyleri yaya kaldırımlarına atmak, taşırmak, akıtmak ve bunları bertaraf etmemek.

15.   Binaların cadde ve sokaklara bakan ön balkona ve pencerelerine bina yüzeyinden taşacak şekilde, kurutmak ve havalandırmak maksadı ile halı, çamaşır vb. şeyleri asmak.

16.   Bulvar, cadde, yol, sokak ve kaldırım üzerinde araç yıkamak,

17.   Tehlike arz eden ve çevre sakinlerinin günışığı görüntüsüne engel olan ağaçlar, belediyenin ihtarına rağmen budamamak, kesmemek.

18.   Binaların, abidelerin, anıt ve heykellerin yeraltı ve yerüstü geçitlerinin yüzlerini, duvarlarını, cadde ve sokaklara tretuvarları, yağlı boya, katran, sprey boya vs. ile karalamak, boyamak, şekil çizmek, tahrip etmek ve kirletmek.

19.   Kirli, yağlı veya pis kıyafetle ve ellerinde gelip geçenleri ve etrafını kirletecek, lekeleyecek, iğrendirecek malzeme, eşya vs. ile kalabalık arasına girerek halkı rahatsız etmek.

20.   Bulvar, cadde ve sokaklarda gezdirilen evcil hayvanların, küçük ve büyük baş hayvan sürülerinin yerleri kirletilmesine meydan vermek (Kabahatler K.)

21.   Şehir içerisinde (yetkili lisanslı firmalar ve kişiler hariç) el arabası, at arabası, kamyon, kamyonet, çuval vs. ile hurda kâğıt vb. şeyleri toplamak, depo etmek ve bu işlemler esnasında çevrenin kirlenmesine sebebiyet vermek.

22.   Araçlardan dışarıya çöp, kâğıt, sigara izmariti vb. şeyler atılması. (Kabahatler K.)

23.   Torbalanmamış kömür satmak ve açık olarak taşımak. Kalorifer ve soba yakıtlarını cadde, sokak ve bahçe içerisine gelişi güzel şekilde depolayarak görüntü ve çevre kirliliğine neden olmak,

24.   İl Mahalle Çevre Kurul kararı ile kalorifer yakma zamanı ve saatleri belirlenmiş olmasına rağmen kaloriferlerin yakılmaması veya belirlenen zaman ve saatlere uyulmaması.

25.   Kalorifer yakma sertifikası olmayan kaloriferci çalıştırmak.

26.   Yol ve kaldırımda odun kesmek, kırmak ve çevreyi kirletmek.

27.   Kalorifer yakıt sevkiyatı esnasında çevreyi kirletmek.

28.   Şehir içerisinde, izin verilen yerler dışında kapalı ve açık alanlarda, her türlü hurda depolamak.

29.   Yerleşim yerlerinde ve boş alanlarda; çöp atıkları ve benzeri malzemeleri toplamak, biriktirmek ve yakmak.

30.   Ömrünü tamamlamış lastikleri; katı atık depolama tesislerine götürmemek, kendisine ait açık alanda depolamak, yaya kaldırımlarına, işyeri teraslarına yığarak görüntü kirliliğine sebebiyet vermek.

31.   Bu yönetmelik ekinde sayılan süprüntü kapsamına girmeyen maddeleri, çöp bidonu ve konteynırlarının içine atmak.

32.   Bu yönetmelik ekinde sayılan çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen maddeleri, belediyeye ait çöp imha sahasından başka yerlere dökmek. (EK.1)

33.   Çöp ve süprüntü ile ilgisi olmayan bilumum atıkları, çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen malzeme ve imalat atıklarını, her müessese kendi imkânları ile temizleyip toplamaya ve belediyeye ait çöp imha sahalarına taşımaya mecbur olup, bu yükümlülükleri yerine getirmemek.

34.   Fırın ve fabrikaların bacalarından kaynaklanan is, toz, krom gibi etkenlerin çevreye verdiği zararı ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için bu gibi işletmelerin bacalarının üzerine is, toz ve krom tutucu filtre takılmaması.

35.   İşyerlerinin temizliği yapılırken, atık suları ve kirliliğe sebep olabilecek şeyleri yaya kaldırımlarına atmak, taşırmak, akıtmak ve bunları bertaraf etmemek.

36.   Üstgeçit, çevre çit ve duvarları, parmaklıklar, ağaçlar ve benzeri yerlere; çamaşır, yün, halı vb. şeyleri asmak, kurutmak ve sermek.

 

 

Düzenin Sağlanması ile İlgili Emir ve Yasaklar

MADDE 7- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

1.       Umuma mahsus yerlerde, parklarda bulunan banklarda yatmak.

2.       Belediye tarafından konulmuş şehir mobilyalarını, sokak levhalarını, aydınlatma lambalarını, kapı numaralarını, durak tabelalarını ve çeşme musluklarını kırmak, bozmak, kirletmek, düşürmek ve yerlerini değiştirmek.

3.       Belediyenin bakım ve sorumluluğunda olan, kamunun yararlandığı ve gelip geçtiği yol kenarları, alt ve üst geçitler, yeşil alanlar vb. yerlerde çimleri ve çiçekleri koparmak, yük ve malzeme koymak, çimler üzerine araç park etmek, top oynamak, ağaçlara fidanlaraher ne suretle olursa olsun zarar vermek, hayvan bağlamak, ağaçlara ilan yapıştırmak, salıncak kurmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil çizmek tahrip etmek.

4.       Umumi süs havuzlarında yüzmek, var ise balık tutmak veya balıklara zarar vermek, umumi parklardaki anıt ve eserlere zarar vermek.

5.       Kamuya ait direk, lamba, levha, araç ve gereçlerini kırmak, bozmak ve tahrip etmek.

6.       Yol, meydan, köprü gibi umuma mahsus yerler ile han, pasaj gibi umumi binaların girişlerini işgal etmek (Kabahatler K.)

7.       Bahçelerden sarkan ağaç dallarının veya ve araç geçişini engelleyecek şekilde aşağı sarkmasına meydan vermek.

8.       Belediyeden izin alınmaksızın bina ve işyerleri önüne gelip geçene zarar verecek şekilde tente, siperlik yapmak, kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görülen yerleri kapatmak için, tente olarak hasır, çuval, bez vs. gibi görünüşleri çirkin şeyleri asmak, takmak.

9.       Binaların caddeden görülecek kısımlarına çirkin manzara arz eden renk ve şekilde öteberi koymak, sucuk, pastırma, çiroz vs. gibi gıda maddelerini asmak ve kurutmak.

10.     Boş arsaların sokak ve meydanlara bakan cephelerini tahta perde veya duvar ile kapatıp muhafaza altına almamak, bu yerlere çöp vb. malzemelerin atılmasına mahal vermek.

11.   Herhangi bir izin almadan, kaldırım ve yollara sondaj ve kazı yapmak, izinli dahi olsa kazı ve sondaj esnasında cadde, sokak ve kamuya ait alanları tahrip etmek.

12.   Dükkânların önüne; tezgâh, stant, sandalye vb. şeyleri koymak ve buralarda oturmak.

13.   Yol ve kaldırımları, her ne suretle olursa olsun, işgal etmek (Kabahatler K.)

14.   Araç park etmek için yer ayırma amaçlı veya araç park edilmesini önlemek amacıyla yollara ve kaldırımlara; izinsiz olarak baba direği dikmek, zincir çekmek, çiçeklik, duba, reklam levhası ve benzeri şeyler koymak.

15.   Trotuarların üzerine, her çeşit işaret levhası ve reklam panoları dikmek, işyerleri dış cephesinde bulunan reklam levhalarını cadde ve sokaklara amut(dikey) vaziyette takmak ve uzatmak,

16.   Dükkânların sokak ve caddeye bakan yüzlerine yayaların gelişi geçişine engel olacak şekilde çivi, çengel ve benzeri şeyler çakarak öteberi asmak, dükkân önlerine ve kaldırımlara halı, yolluk ve benzeri malzeme sermek.

17.   İşyerlerinin, vitrin ve önlerine, yaya ve sürücülerin dikkatini bozacak şekilde, lazer ve ışıldak vb. elemanları koymak.

18.    İşyerlerinin bina yüzeylerine konulacak işyeri tanıtım tabelalarını binada diğer oturan ya da işyeri bulunan kişilerin alanına onların izni olmadan taşırmak.

19.   Ruhsatlı otoparklar dışında park eden araçlardan ücret almak ve değnekçilik yapmak, otoparkın araç ile dolu olması nedeniyle işletmecisi tarafından otopark çevresine işgale sebebiyet verecek şekilde araç park ettirmek, (Kabahatler K.)

20.   İzin almadan şehir içerisinde ilan dağıtmak, reklam yapmak ve tabela asmak, ilan, reklam ve tabela yönetmeliği hükümlerine aykırı hareket etmek.

21.   Pasaj, iş merkezi, çarşı vb. yerlerde açılacak olan her türlü işyerinden bu gibi yerlerin koridorlarına, ortak kullanım alanlarına, cadde ve sokaklara koku ve duman yaymak.

22.   Belediye tarafından, kendilerine tahsis edilen yerlerin bir kısmını veya tamamını başkasına kiralamak, devretmek ve amacı dışında kullanmak.

23.   Meydan, yol ve tretuvarlarda gece yapılacak her türlü tamirat ve hafriyat çalışmalarında uyarıcı ışıklar kullanmamak dahili gerekli önlemleri almamak.

24.   Belediyenin izni olmaksızın belediyeye ait isim, amblem, logo ve benzeri unsurları kullanmak.

25.   Her türlü atık ve artığı gelişi güzel ve kontrolsüz bir şekilde yakarak etrafa rahatsızlık vermek.

 

Sağlık ve Esenlikle İlgili Emir ve Yasaklar

MADDE 8- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

1.       İçme suları kaynaklarında, kaynağa zarar verecek ve sağlık şartlarını bozacak şekilde tarla açmak, hayvan bırakmak ve sulamak.

2.       Kaldırımlarda, yaya yollarında ve meydanlarda tekerlekli patenle kaymak, futbol oynamak, havalı tüfekle atış talimi yapmak, uçurtma uçurmak, bisiklet, motosiklet ve hayvanla çekilen araçları kullanmak.

3.       Belediyeye kayıt edilmemiş, numara almamış, aşılama işlerini süresi içinde yaptırılmamış, tasmasız, ağızlıksız, yularsız veya yuları gelip geçene zarar verecek kadar uzun, sahibi elinde tutulmaksızın etrafa zarar verecek şekilde hayvan geçirmek, bu gibi hayvanları serbest, başıboş bırakmak ve şehir içinde hayvan dolaştırmak,

4.       5199 sayılı hayvanları koruma kanunu 14. Maddesinin L bendi gereği üretilmesi, sahiplenilmesi, satış ve hediye edilmesi yasaklanan Pitbul Terrier, Japonece Tosa türlü hayvanları beslemek cadde, sokak ve halka açık alanlarda gezdirmek,

5.       Yol üzerindeki binaların cephelerine bayrak, levha, afiş ve benzerlerini sağlam bir şekilde sabitlememek; binalarda bulunan pencere, balkon, teras vb. yerlere gerekli tedbirleri almadan çiçek saksı ve her türlü eşya koymak,

6.       Dam, teras bahçe ve balkonlarda biriken karları, yaya ve araç trafiğini aksatacak şekilde, umuma ait kaldırımlara ve yollara atmak, binaların saçaklarından sarkan buz sarkıtlarını, tedbir almadan temizlemek.

7.       Büyük ve küçük her türlü hayvan ölülerini, her nerede olursa olsun, çöp konteynırlarına atmak, açıkta bırakmak ve umuma mahsus yerlere atmak ve gömmek, (Kabahatler K.)

8.       Belediye sınırları içinde, ancak yapılaşmasını tamamlamamış yerlerde gerekli önlemleri almadan ağlı ve ahır yaparak, büyük ve küçükbaş hayvan beslemek, hayvan gübrelerini ve diğer atıklarını yollara, sokaklara, parklara, bahçelere bırakmak dökmek.

9.       Her türlü gıda maddesini uygun olmayan koşullarda açıkta taşımak.

10.   Her türlü bina, apartman ve işyerlerinden sokağa, ışıklığa ve komşu yan parsellerinde bulunanları rahatsız edecek şekilde soba borusu çıkarmak.

11.   Ruhsatlı mezbahalar haricinde kaçak hayvan kesimi yapmak. (Kabahatler K.)

12.   Et ve et ürünleri satan işyerlerinde damgasız ve veteriner sağlık raporu olmayan, bozulmaya yüz tutmuş et ürünleri ve sakatat satışı yapmak

13.   Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde taşıyan araçların şehir içerisinde konutlara bitişik olarak park etmesi.

 

Mezarlıklarla İlgili Emir ve Yasaklar

MADDE 9- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

 

1.       Bu yönetmeliğin umumi yerlerde yapılmasını men ettiği fiilleri mezarlıklarda yapmak.

2.       Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık vs. gibi manilere çıkmak ve tırmanmak, mezarların üstüne çıkmak veya oturmak, çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek, mezarlar üzerine konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar haricinde gezinmek, her ne olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükûnlarını ihlal ve mezarlıklara zarar vermek ve ölülere karşı hürmetsizlik gösterecek hareketlerde bulunmak.

3.       Sarhoşların, dilencilerin, seyyar satıcıların, yanında velisi bulunmayan çocukların mezarlık içine girmesi.

4.       Güneş battıktan sonra mezarlıklara her ne sebeple olursa olsun girmek.

5.       Belediyeden izin almadan mezar yapmak, her türlü tesisat ve tamirat yapmak veya yaptırmak.

6.       Mezarlık alanında ateş yakmak.

7.       Mezarlıklarda belediyenin izni olmadan vatandaşların dii duygularını istismar ederek para ya da herhangi bir bedel karşılığında dua ya da kuran okutmak.

8.       Mezarlık içerisinde her türlü kümes hayvanı, küçükbaş ve büyükbaş hayvan otlatmak.

9.       Defin ruhsatı almadan defin yapmak.

İmarla İlgili Emir ve Yasaklar

MADDE 10- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

1.       Mesken ve işyerlerinin bodrumundan; umuma ait kaldırımlara havalandırma ve ışıklık açmak; iş yerlerinin havalandırma bacalarını kanalizasyona bağlamak.

2.       Binaların dış cephesinden, proje harici kalorifer kazan bacaları, havalandırma, soba, doğalgaz bacası (hermetik kombi ve şofben bacaları hariç) ve benzerlerini çıkartarak çevreye duman, is, toz, krom yayılmasına sebebiyet vermek.

3.       Her türlü bina ve inşaat dahilinde çıkan suları, yollara ve veya kaldırımlarına bırakmak.

4.       İnşaat ve yıkım işlerin, tente, tahta vb. malzeme ile çevirmeden yapmak, toz çıkarmak, moloz ve benzeri şeylerin inşaat alanı dışına düşmesini önlememek.

5.       Yıkılacak derecedeki binalar ile içinde oturulmayacak kadar harabe binalar ve içinde oturulmayan harabe binaların, çeşitli tehlikeler yaratmaması için, gerekli önlemleri almamak.

6.       İnşaat alanlarını tahta perde ile çevirmemek, işgaliye ödenen tahta ve benzeri perde ile çevrili kısım haricinde, kamunun ortak kullanım alanları üzerinde herhangi bir iş yapmak, işgaliye ödenen kısımdaki yol veya tretuvarın vasfını bozmak ve tahrip etmek.

7.       İnşaat ve tamirata ait inşaat malzemelerinin ve alet-edevatın, izin verilen alan dışında depolanması, tamirat ve yapım çalışması esnasında, gerekli önlemleri almamak. Her ne şekilde olursa olsun gelip geçenlere ve çevreye zarar verilmesi,

8.       İnşaat atıklarını kaldırmamak ve inşaat atıklarını Belediye tarafından belirlenen bölge haricinde dökmek, inşaat atık ve atıklarını cadde, sokak ve kaldırım üzerine çıkarmak, (Kabahatler K.)

9.       İnşaat ruhsatı bilgilerini içeren levhayı binanın görünür yerine asmamak.

10.   Belediyeye bilgi vermeden, bina cephelerinde boya, badana ve tadilat yapılması ve gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması, izinli dahi olsa bu işlemler esnasında çevreye zarar verilmesi.

11.   Belediyenin gerekli gördüğü bölgelerde, görüntü kirliliğini önlemek için, binaların dış cephesinin belediyenin isteği renkte boyanmaması.

12.   Belediye sınırları ve mücavir alanı içerisinde, yapılan hafriyat, altyapı, inşaat vb. çalışmalar esnasında; açılan çukurların, çökeltme havuzlarının ve sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, mahzen vb. çukurların; üzerinin kapatılmaması, etrafının çevrilmemesi ve gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması.

13.   Belediyeden izin almadan, kaldırım taşlarını kaldırmak veya kaldırım taşları üzerine mermer, karo, parke, halı vb. şeyler döşemek.

14.   Belediyeden izin alamdan yol, kaldırım ve asfaltın kazılması, paletli iş makinelerince veya herhangi bir sebeple asfalt yollarını tahrip edilmesi, parke taşlarının sökülmesi,  direk ve benzeri şeyler dikmek suretiyle beton zeminlere zarar verilmesi.

15.   Binaların dış yüzeyine takılacak olan klima, tabela ve benzeri malzemelerin komşu bina sakinlerine ve gelip geçenlere zarar verecek şekilde monte etmek.

16.   Bina çatılarına o binada faaliyette bulunsun veya bulunmasın bina yüksekliğini artıracak şekilde reklam tabelası koymak. Çatı ve balkonlara takılan çanak antenlerin mesken sahiplerine rahatsızlık vermemesi, görüntüsünü kesmemesi ve görüntü kirliliğine sebebiyet vermemesi için gerekli gerekli önlemleri almamak.

17.   Aslına reklam tabelalarının komşu esnafların görünümünü engellemesi, ışık reklam panolarının meskenlere rahatsızlık vermemesi için gerekli önlemleri almamak.

18.   Toprak, kum, mıcır, harç vb. inşaat malzemeleri ile kömür tozu ve talaş ile ot saman ve hurda kâğıt vb. maddeler taşıyan kamyonlardan bu maddelerin cadde, sokak ve meydanlara dökülmesine meydan vermek, yükün etrafa savrulmasına ve uçuşmasına mani olmak üzere kamyonların üzerini branda ile örtmemek.

19.   Yol, yeşil alan ve imar çalışmaları sonucu oluşan yol artığı vb. alanlara ekin ekmek, bu alanlarda ziraat yapmak.

 

Trafik ve Toplu Taşıma ile İlgili Emir ve Yasaklar

MADDE 11- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

1.       Belediyenin sorumluluğunda bulunan yolların ve tretuvarların araçlar tarafından zarara uğratılması veya araçların tamiratı esnasında, yolları ve tretuvarları tahrip edecek veya kirletecek fiillerde bulunmak.

2.       Bisiklet ya da motosiklet ve hayvanlarla çekilen araçların girmesinin belediyece yasak olduğu belirlenen yerlerde bu araçları kullanmak, belirlenen saatler dışında yük indirmek amacı ile dahi olsa trafiğe kapatılmış cadde ve sokaklara araç sokmak.

3.       Seyir halindeki araçların yayalar üzerine su ve çamur sıçratması.

4.       Şehir içinde İnsanları panikleten, korkutan ve rahatsız eden yüksek ses çıkartan korna çalmak, araçlara ses seviyesini yükselten egzoz taktırmak, gürültü çıkarmak, çevreye rahatsızlık vermek. (Kabahatler K.)

5.       Belediye otobüs ve minibüs duraklarını park etmek suretiyle işgal etmek. (Kabahatler K.)

6.       Belediye tarafından tahsis edilen garaj ve otoparklar haricinde, otobüs ve kamyon park edilmesi.

7.       İzin verilen saatler dışında trafiğe kapatılmış olan cadde ve sokaklara motorlu araç ile girilmesi.

Daimi ve Geçici Pazar Yerleriyle İlgili Yasaklar

MADDE 12- Daimi ve geçici pazaryerlerinde faaliyette bulunacak her çeşit esnafın Belediyece tescil edilerek tescil cüzdanı almaları zorunlu olup; aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.

1.       Belediyeden izin almadan kendilerine tahsis edilen yerlerin bir kısmını veya tamamını başkasına kiralamak ve devretmek.(Bu durumu tespit edilen pazarcıların tahsisleri iptal edilir.)

2.       Hileli satış yapmak. ( bir yıl içerisinde üç defa hileli satış yaptığı tespit edilen pazarcıların tahsisleri iptal edilir.)

3.       Pazaryerinde yüksek sesle bağırarak satış yapmaya çalışmak, çığırtkanlık yapmak, (Kabahatler K.)

4.       Pazar yeri olarak gösterilen mahallelerin sınırlarını aşmak, tezgâh yerlerini izinsiz büyütmek.

5.       Damgalanmamış ölçü ver tartı aleti ile el kantarı kullanmak.

6.       Mesken, apartman ve dükkân gibi taşınmaz malların kapılarının önlerini geçilmez bir şekilde kapamak, duvarlara çivi çakmak, pencere demirlerine ip bağlamak gibi zarar verici hareketlerde bulunmak.

7.       Pazaryerlerinde yaya ve taşıt geçişleri için ayrılan bölümleri işgal etmek. (Kabahatler K.)

8.       Belediyece belirlenen gün ve saatler dışında Pazar yerinde depolama yapmak, tezgâh açarak faaliyette bulunmak.

9.       Belediyeden izin almadan cadde, meydan ve sokaklara kavun, karpuz ve narenciye vb. sergiler kurmak.

10.   Pazarın bitimini müteakip pazaryerinde mal ve malzeme bırakmak, çıkan çöpleri poşete koymadan dağınık vaziyette pazaryeri içerisine bırakmak.

11.   Satışa arz edilen mallar için fiyat etiketi koymamak veya müşteriyi aldatıcı etiket koymak.

12.   Pazaryerinde yangın çıkmasına neden olacak yahut can güvenliğini tehlikeye düşürecek her türlü yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeleri bulundurmak, satmak.

13.   Belediyeden izin almadan tahsis edilen stantlar değişiklik veya ilave yapmak.

14.   Tahsisli alanlarda tesisli estetik görünümünü bozacak şekilde izin almadan direk dikmek, levha, tabela benzeri şeyler asmak.

15.   Pazaryerlerinde hal dışında (rüsumsuz) toptan satış yapmak.

 

Belediyenin Ruhsat ve Denetimine Tabi İşyerleriyle İlgili Emir ve Yasaklar

MADDE 13- Belediye ruhsat ve denetimine dair işyerleri aşağıdaki emir ve yasaklara uymak zorundadır.

1.       İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan, işyeri açılması ve çalıştırılması.

2.       İşyerinde TSE standardında belirlenen ebatta, periyodik muayenesi yapılmamış, yangın söndürme cihazı bulundurulmaması.

3.       İşyeri açma ve çalışma ruhsatında belirlenen faaliyet ile tali faaliyetlerinin dışında, ruhsata aykırı işlerin yapılması, ruhsat alındıktan sonra işyerinin büyütülmesi ve ruhsat şartlarında değişiklik yapılması.

4.       Canlı müzik izni almadan canlı müzik yayını yapılması, izin alınan işyerlerinde belirtilen saatler haricinde, canlı müzik yayını yapılması.

5.       Her işyeri ve müessese sahibinin; işyerinin girişine adı-soyadı ve unvanı ile yaptığı işi belirtir tabelayı, belediye tarafından alınan kararlara uygun ve tehlike arz etmeyecek şekilde asmaması.

6.       İçki içilmesine müsaade edilmeyen işyerlerinde; içki içilmesi, içirilmesine izin verilmesi, açık içki satılması, paket açılarak tek tek sigara satmak.

7.       Kabukları soyulmadan, pişmeden ve yıkanmadan yenilecek gıda maddelerinin, açıkta bulundurulması ve satılması.

8.       Gıda maddeleriyle ilgili olarak; ayıklama, parçalama, temizleme, tartılama, hazırlama ve ambalajlamasında kullanılan, her türlü alet, edevat, malzeme, vasıta ve tesisatının; gıda maddelerinin evsafını bozmayacak ve kirletmeyecek şekilde paslanmaz, temizliği kolay cins evsaf ve biçimde olmaması,

9.       Gıda maddeleriyle ilgili olarak; yapılan işin türüne göre kullanılacak masa, sehpa, raf vb. şeylerin üzerlerinin; cam, mermer, fayans vb. gibi parlak ve temizliği kolay cinsten bir madde ile kaplanmaması ve devamlı temiz bulundurulmaması.

10.   İşyerlerinin her zaman temiz bulundurulmaması, temizliğin, sıhhi usullerle yapılmaması, genel temizliğe riayet edilmemesi; yapılan işin türüne göre kullanılan her türlü malzeme çarşaf, yatak, perde, halı, masa ve koltuk örtüleri ve yolluklar ile bardak, tabak, çatal, kaşık vb. mutfak malzemeleri, oyun kâğıtları ve aletlerini, temizliğinin yetersiz olması, çok aşınmış ve kullanım vasfını kaybetmiş olması.

11.   İşyerlerinde ikamet etmek, yatıp kalkmak ve işyerlerinin; sıhhi vasıflarının herhangi bir suretle ihlal edebilecek işlere, tahsis edilmesi.

12.   İşyerlerinde çalışanların; elbiselerini, gıda maddelerine temas edecek yerlere koyması.

13.    Gıda maddesi imalathaneleri ve hazırlama yerlerinde; işçilerin günlük ve işe elbiselerinin özel bir dolap içinde bulundurulmaması.

14.   Sıhhi tedbirleri alınmamış ve ambalajlanmamış gıda maddelerinin taşınması ve satılması, paketlenmiş, ambalajlanmış ürünlerin etiketsiz ve son kullanma tarihi geçmiş olarak satılması.

15.   İşyerlerinde, istenen standartlarda, çöp kovası bulundurulmaması.

16.   Bozulabilecek besin maddelerinin, soğuk hava depoları ve depolarında teshir ve muhafaza edilmemesi.

17.   İşyerlerinde, akvaryum canlıları dışında hayvan bulundurulması, beslenmesi ve her türlü haşaratın bulunmasını engelleyici tedbir alınmaması.

18.   İşyerlerinde veya deposunda bulunduğu halde, herhangi bir malın, herhangi bir sebeple satışa arz edilmemesi veya saklanması.

19.   Açıkta ekmek taşınması, işyerinin dışında ve açıkta ekmek bulundurulması ve satılması.

20.   Noksan gramajlı ekmek üretilmesi ve satılması.

21.   Taze ve bayat ekmeklerin birbirine karıştırılarak, satışa sunulması.

22.   Ekmeklerin üretim ve satış yerinde, terazi (elektronik) bulundurulması.

23.   Halk ile teması olan personel ile çalışan işyerlerinin ve gıda maddelerinin gezici olarak satanların; tüm çalışanlarının hijyen eğitimi belgelerini alması ve periyodik olarak yapılacak eğitim çalışmalarına katılımlarının sağlanmaması,

24.   İşyerinde çalışanların, işkollarına göre belirlenmiş, iş elbisesi giymemesi, iş elbiselerinin kirli olması.

25.   Ekmek, ekmek çeşitleri ve unlu gıda mamulleri imalathanelerinde un eleme eleğini çalışır durumda bulunmaması.

26.   Ekmek üretimi aşamasında kullanılan pasa bezlerinin bulunmaması veya kirli olması.

27.   Gıda üretim ve satış yerleri ile diğer tarifeye tabi çalışan iş yerlerinde ilgili esnaf odasında olayı fiyat tarifesinin iş yerinin görünür yerinde asılı bulunmaması.

28.   Tarifesinde ve etiketinde belirtilen satış fiyatlarının üzerinde (Fahiş fiyatla ) mal ve hizmet satmak.

29.   Su ve nemden etkilenecek un, şeker vb. gıda maddelerinin depolanması ve saklanması için gerekli tedbirlerin alınması.

30.   Hafta tatili ruhsatı almadan işyerinin hafta sonu açık bulundurulması.

31.   Ölçülmesi ve tartılması gerekli madde ve malzemelerin satışını yapan işyerlerinin Belediyemiz ölçü ve ayar memurluğunda kayıt, damgası yapılmış ölçü ve tartı aletlerini bulundurması, beyan yılı içerisinde damgalarını yaptırmaması.

32.   Perakende LPG tüp satışı yerlerinde yönetmeliklerce ve TSE standartlarınca belirlenen Kg. dan fazla dolu tüp bulundurulması ve bu tür işyerlerinde LPG tüpü ve aparatları dışında ürün satılması.

33.   Kumar kastı olmaksızın kahvehane ruhsatı bulunan yerler dışında kâğıt oyunları, okey, vb. oyunlar oynatılması.

34.   İşyerlerinin faaliyetleri nedeniyle insan ve çevre sağlığını olumsuz yönden etkileyebilecek her türlü olumsuzluğa karşı (Gürültü, ses, toz, duman, is, koku, katı, sıvı ve gaz atıkları vb.) gerekli tedbirleri almamaları.

35.   Yurt binalarının altında faaliyet gösteren kantinler hariç (hastane ve okul kantinlerinde) lokanta türü yiyeceklerin (yemek, döner vb.) satışını yapmak, bakkal ve manav dükkanlarında tost, döner, sandviç gibi gıda maddelerinin satılması.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kabahatlerin Tespit usulü, İdari Yaptırım Karar ve

 Karar verme yetkisi

Kabahatlerin Tespit Usulü

MADDE 14-

1.       Bu yönetmelikte sayılan Emir ve yasaklar ile kabahatler kanuna göre kabahat oluşturan fiil ve hareketlerin tespit, görev esnasında resen veya şikâyet üzerine Belediye Zabıta görevlilerince düzenlenecek “Tespit Tutanağı” ile yapılır.

2.       Tespit tutanağında en az iki zabıta görevlisinin imzası ile hakkında tespit tutanağı düzenlenen kişinin veya temsilcinin imzası bulunur. İlgili kişi imzadan imtina ederse, imtina hususunda varakaya şerh düşülür.

3.       Tespit tutanağında;

a)      Hakkında işlem yapılan kişinin kimlik ve adresi,

b)      Kabahatler kanunu ve/veya Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğinde İdari para cezasının gerektiren fiilin niteliği ve yasal dayanak maddesi,

c)       Fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller,

d)      Tespit tutanağının tarih ve saati ile tutanağı düzenleyen görevlilerin adı-soyadı, unvanı ve sicil numarası açık bir şekilde yazılır.

 

İdari Yaptırım Kararı ve Karar Verme Yetkisi

MADDE 15-

1.       Bu Yönetmelikte sayılan emir ve yasaklara uymayanlar ve muhalif hareket edenler hakkında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/e maddesi ve 1608 sayılı Umuru Belediye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih Ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanunun 1 inci maddesi gereğince, Belediye Encümenince 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 nci maddesinde belirlenen idari para cezası ve yasaklanan faaliyetin Men’ine karar verilir.

2.       Belediye encümeni, kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılması halinde, masrafları tahsil edilmek üzere belediye tarafından yerine getirilir.

3.       Belediye encümeni tarafından verilen idari para cezası ve yaptırım kararına karşı ilgililerin dava amaç süresi ve dava açılacak merci de ayrıca kararda belirtilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uygulamaya İlişkin Hükümler

MADDE 16-

                Bu yönetmelikte yer verilmeyen emir, yasak ve kabahatler hakkında 5826 sayılı Kabahatler Kanunun Birinci Kısmı, Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Bölümlerinde yer alan hükümler uygulanacaktır.

                Bu yönetmelikte 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ibareli madde şıkları için işlem idari yaptırım karar tutanağı ile diğer madde şıkları için ise 1608 sayılı kanuna ilişkin tespit tutanağı ile yapılacaktır

Saklı hükümler

MADDE 17- bu yönetmelikte sayılan emir ve yasaklar hususunda diğer Kanun, Tüzük ve Yönetmelik hükümleri saklıdır.

Yürürlük

MADDE 18- Bu yönetmelikte, Arsin Belediye Meclisinin kabulü ve internet sayfasında ilanını ile yürürlüğe girer.

               18(a)Bundan evvel yayınlanmış olan Belediye Zabıta Yönetmeliği ile Sağlık Zabıta Yönetmeliği hükümleri bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra yürürlükten kalkar.  

 Yürütme

MADDE 19- Bu yönetmeliği Arsin Belediye Başkanlığı  Yürütür.

 

 

a)      Her türlü inşaat atıkları, taş, tuğla, molozlar (çimento, kireç vs.), kereste demir malzeme ve atıkları.

b)      Evlerden çıkacak kereste ve odun parçaları.

c)       Bilumum imalathane ve fabrika artıkları.

d)      Tamir edilen yol artıkları, yol çamur ve molozları.

e)      Budanan, kesilen ve kırılan ağaçlar, ağaç dalları, park, bahçe, sebze ve meyve bahçesi atıkları, kalorifer, kül ve cürufları.

 

Çöp ve süprüntü kapsamına girmeyen maddeler:

a)      Mutfak ve yemek atıkları, odun külleri.

b)      Bilumum konserve, yağ tenekeleri, ilaç kutu ve şişeleri, cam parçaları, plastik kutu, kova küçük bidon vs.

c)       Elektrik süpürgesi atıkları, süpürge artık ve süprüntüleri, her türlü kağıt, mukavva kutu ve parçalar, caddenin ve yolların kardan temizletilmesi.

d)      Ev dikiş artıkları, paçavra ve bezler.

e)      Ağaç yaprakları, yol ve caddelere pisleyen hayvan pislikleri.

f)       Daimi ve geçici Pazaryerlerinin süprüntüleri ve hal çöpleri.

g)      Sebepsiz her türlü hayvan pislikleri (sahile vuranlar dahil)

h)      Soba külleri.

 

 

Kaytlı mısınız ?
Adresiniz kaytlı mı ?
Bugün Tekil :  94
Bugün Çoğul :  269
Toplam :  86367
 
 
  Tüm Hakları Saklıdır. © 2005-2019. Arsin.Bel.Tr Poweredd By Proje2