04.01.2018 Tarihli Meclis Kararı

6/1/2018


T.C.
ARSİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI

Karar Tarihi: 04.01.2018                   Karar Numarası: 7               Karar Konusu: 2018 yılı Tarife Cetvelleri                                                          

                Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince başkan Dr. Erdem ŞEN’in başkanlığında toplanarak gündemin 8. maddesi olan tarife cetvellerinin görüşülmesine geçildi.

 

               K A R A R  :

 

Okunma: 330

I. BÖLÜM

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

MADDE-1) İLAN VE REKLAM VERGİSİ

 

A) KANUNİ DAYANAK: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 12, 13, 14, 15 ve 16. Maddeleri.

 

B) TARİFE :

 

İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer

Kanuni Tarife

Grup/Verginin Tutarı (TL)

 

En Az

En Çok

3

 

 

 

 

(TL)

(TL)

 

1.Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher m2'sinden yıllık

 

20

100

40

 

 

 

 
 
 

2.Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher m2'sinden yıllık

 

8

40

25

 

 

 

 
 
 

3.Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak

 

2

10

8

 

 

 

 
 
 
 
 

4.Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak

 

30

150

60

 

 

 

 
 
 

5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için

 

0,01

0,25

0,15

 

 

 

 
 
 

6.Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beher  m2 sinden.

 

0,02

0,5

0,25

 

 

 

 

MADDE-2) EĞLENCE VERGİSİ
(Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)

 

A) KANUNİ DAYANAK: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 17, 18, 19, 20 ve 21. Maddeleri.

 

B) AÇIKLAMA: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 17. Maddesinde belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetlerinin Eğlence Vergisine tabi olacağı, 18. maddesinde ise verginin mükellefinin, eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzelkişiler oldukları düzenlenmiştir.

 

C) TARİFE :

 

Eğlencenin Türü ve Alanı

Kanuni Tarife

Grup/Verginin Miktarı (TL)

 

En Az (TL)

En Çok (TL)

3

 

 

 

 

Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

 

5

100

40

 

 

 

 

Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

 

5

100

20

 

 

 

 

MADDE-3) HABERLEŞME VERGİSİ

 

A) KANUNİ DAYANAK: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 29, 30, 31, 32 ve 33. Maddeleri.

 

B) AÇIKLAMA: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Posta Telgraf Telefon işletmesi tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faks isimli ve data ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) Haberleşme Vergisine tabidir.

 

C) TARİFE : Haberleşme vergisinin nispeti %1’dir.

 

MADDE-4) ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ

 

A) KANUNİ DAYANAK: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 34, 35, 36, 37, 38 ve 39. Maddeleri.

 

B) AÇIKLAMA: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisine tabidir.

 

C) TARİFE :

 

     a) İmal ve istihsal, taşıma boşaltma, soğutma, telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden (%1)

 

     b) (a) bendi dışında kalan maksatlar için tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden (%5)

 

     c) Havagazının satış bedelinden (%5)

 

MADDE-5) YANGIN SİGORTA VERGİSİ

 

A) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 40, 41, 42, 43 ve 44. Maddeleri.

 

B) AÇIKLAMA: Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki menkul ve gayrimenkul mallar için yapılan yangın sigortaları dolayısıyla alınan primler Yangın Sigortası Vergisine tabidir.

 

C) TARİFE:

 

 

 

 

 

 

 

 

a-) Yangın sigorta vergisinin nispeti % 10 ‘dur.

 

 

 

 

 

 

MADDE-6) İŞGAL HARCI

 

A) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 52, 53, 54, 55, 56 ve 57. Maddeleri.

 

B) AÇIKLAMA:

 

a) Belediye sınırları içinde bulunan 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 52. Maddesinde  sayılan yerlerden herhangi birinin  satış yapmak veya sair maksatlarla  ve yetkili mercilerden  usulüne uygun izin alarak geçici olarak işgal edilmesi, İşgal Harcına tabidir.

 

b) Belediyemiz mücavir alan içerisinde muhtelif yerlerde yıl boyu süresince sabit işgal için izin verilmiş olanlara, alınmakta olan işgal harcı üzerinde %10 zamlı tarife uygulanarak alınır.

 

C) TARİFE: (KDV DAHİL)

 

TL

 

2.52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde

a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına

0,5

2,5

2

 

 

 

 

b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına

1

5

3

 

 

 

 

3.52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde

a) Her taşıttan beher saat için

0,25

1,25

1

 

 

 

 

b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için

0,5

2,5

1,5

 

 

 

 

MADDE 7) TELLALLIK HARCI

 

A) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 67, 68, 69, 70 ve 71.Maddeleri.

 

B) AÇIKLAMA:Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Belediyelere ait Hal, Balıkhane, Mezat yerleri ve ilgilinin isteğine bağlı olarak Belediye Münadisi veya Tellalı bulundurulan sair yerlerde, gerçek veya tüzelkişiler tarafından her ne surette olursa olsun her çeşit menkul ve gayrimenkul mal ve mahsullerin satışı tellallık harcına tabidir.

 

C) TARİFE:

 

 Tellallık Harcının nispeti, yüzde 2'dir. 100,00 Türk Lirasını aşan satışlarda aşan kısım için nispet yüzde 1'dir.

 

MADDE 8) ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ MUAYENE VE DENETLEME HARCI VE DİĞER ÜCRETLER

 

A) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 76, 77 ve 78. Maddeleri ile 2005/8730 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda belirtilen maktu harç tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi.

 

B) AÇIKLAMA:Ölçü ve tartı alet ve vasıtaları ile ölçeklerin ilgili kanun ve tüzük hükümlerine göre Belediyelerce damgalanması, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcına tabidir.

 

C) TARİFE:

TL

 

a.

Tartı ağırlıklarının her birinden

1,50

 

b.

Uzunluk ölçülerinin her birinden

1,25

 

c.

Akıcı ve kuru taneli maddelerinin ölçeklerinin her birinden

2,75

 

d.

El terazilerinden

5,50

 

e.

Normal masa terazilerinden

8,00

 

f.

Otomatik(ibreli)terazilerden

12,00

 

g.

Elektronik terazilerden

25,00

 

h.

Kantar ve basküllerden

25,00

 

i.

Ayar beyannamelerinden alınacak ücret

4,00

 

J.

Ölçü ve tartı alaetleri kullanan ticaret erbabının  işyerlerine asmak üzere matbaada bastırılıp kendilerine  verilen ve her iki yılda bir tasdik ettirilen ölçü ve tartı aletleri muayene ruhsatlarından alınacak ücret

6,00

 

MADDE 9) AÇIK PAZAR, ÇEŞİTLİ SATIŞ REYONLARI VE STAND ÜCRETLERİ

 

A) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi.

 

B) AÇIKLAMA: Belediye mücavir alanının çeşitli yerlerinde bulunan satış reyonları ücrete tabidir.

 

C) TARİFE: (KDV DÂHİL)

TL

 

a) İlçemizin Açık Pazar yerlerinde satış yapan pazarcı esnafından, Zabıta Müdürlüğümüzce belirlenmiş satış alanlarının beher m2'sinden (aylık) alınacak ücret

1,38

 

b) İlçenin çeşitli yerlerinde Zabıta Müdürlüğünce uygun görülüp Başkanlık Makamının oluru ile verilen seyyar el arabalarının;

 

1- Küçük el arabalarının her birinden alınacak ücret (1-2 m² arası dâhil, Aylık)

28,00

 

2- Büyük el arabalarının her birinden alınacak ücret (3 m²’ye kadar, Aylık) yukarısına izin verilmez.

33,00

 

MADDE 10) BELEDİYE HOPARLÖRÜNDEN YAPILAN İLAN VE REKLAMLARDAN ALINACAK ÜCRET 

 

A) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi.

 

B) AÇIKLAMA:

 

1) Siyasi partilerin belediye başkanlığının veya yetkili kılacağı kişinin izni ile konuşmadan doğacak sorumluluk siyasi parti veya konuşma yapan kişiye ait olmak üzere partilerin propaganda ile ilgili söz veya konuşmalar 2, 3, 4 ve 5 deki tarifeye tabiidir.

 

2) Sinemalarda oynatılan film içerisinde gösterilen ticari amaçlı reklam filmlerinden 2,3'deki tarifeden alınır.

 

3) Ölüm ilanları, insan kayıpları, hastaların acil kan ve kurumların kamu ile ilgili ilanları ücretsizdir.

 

4) Ticari amaç taşıyan müzikli ve müziksiz yayınlar yapılmaz.

 

5) 1.2.3.4.5 ve 6 şıklarında belirtilen tarifeler resmi dairelerden bir kat artırılarak alınır.

 

C) TARİFE; (KDV DAHİL)

TL

 

1.

Belediye hoparlöründen yapılan günlük normal yayınların (kayıp ve mevlit ilanı gibi) her kelimesinin bir defa okunuşundan

0,55

 

 

 

 

2.

Şirketler, kamu kurum ve kuruluşları ile ihale ilanı yayınlarının her kelimesinden

1,43

 

 

3.

Siyasi partilerin yapacakları konuşmaların her kelimesinden

0,88

 

 

4.

Bantlı ilanların 10 dakikaya kadar olanlarından

165,00

 

 

5

Bantlı ilanların 10 dakikadan fazlası için her dakikadan

13,00

 

 

6

20 Kelimeye kadar

55,00

 

 

7

20 Kelimeden sonra her kelimesi için  

0,33

 

 

2.BÖLÜM

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

MADDE 11) BİNA İNŞAAT HARCI

 

A) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Ek 1, Ek 2, Ek 3, Ek 4, Ek 5 ve Ek 6. Maddeleri ile 2005/8730 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda belirtilen maktu harç tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar.

 

B) AÇIKLAMA: EK MADDE-1-( 2589 sayılı kanunun 1.maddesi ile eklenen madde)Belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde yapılan her türlü bina inşatı (ilave tadiller dahil) inşaat ve tadiller ruhsatı alınmasında ek madde 6 da yer alan tarifede gösterilen  nispet ve hallerde bina inşaat harcına tabidir. Konut ve iş yerlerinin kullanış tarzlarının değiştirilmesi konutun işyerine veya harcına tabi olmayan işyerlerinin harca tabi, işyerine dönüştürülmesi halinde değişiklik tadilat sayısına ek harç alınır. İnşaat ruhsatsız başlaması halinde harç alacağı doğmuş sayılır. Bu hükümlerin yürürlüğe girmesinden önce inşa edilmiş binaların yüzölçümlerinde veya binada tadilat yapılması halinde harç binaların yüzölçümlerine göre tabi olduğu tarifeye esas alınarak yalnız ilave edilen tarihten sonra inşaat, binanın önceki yüzölçümü ile ilave kısmen yüzölçümü toplamı üzerinden hesaplanır. Ancak daha önce aynı konut ve işyerlerinin birimleri için ödenmiş bulunan bina inşaat harcı yeniden hesaplananlardan mahsup edilir.

 

İstisnalar:

 

a.

İnşaat giderleri genel katma bütçeler ile il özel idareleri ve belediye bütçelerinden karşılanan her türlü binalar.

 

b.

Hastaneler, prevantoryum, sanatoryum, dispanser ve benzeri sağlık kuruluşları.

 

c.

Her türlü fabrika, değirmen, sınai nitelikteki imalathaneler ve tersaneler ile organize sanayi bölgesinde yapılan her türlü inşaatlar.

 

d.

Kültür, Turizm bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı Teşviki ile karara bağlanmış otel,  motel ve benzeri turistik tesisler.

 

e.

Kooperatifler eliyle, ana sözleşmelerine uygun olarak, yapılan sanayi ve küçük sanat siteleri ile esnaf çarşıları.

 

f.

Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan ibadethaneler, bunların müştemilatı.

 

g.

Karşılık gözetmeksizin devlete devredilmek şartıyla inşa edilen okullar ve öğrenci yurtları.

 

h.

Deprem, su basması, yangın gibi afetler sebebiyle binaları yanan, yıkılan ve kullanılmaz hale gelen kişiler tarafından, afetin vuku bulduğu tarihten itibaren en geç 5 yıl içinde afetin vuku bulduğu yerlerde veya kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar.

 

i.

Yangın, su basması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerden zarar görmesi muhtemel yerlerdeki binaların sahipleri tarafından, afete maruz kalınacağının yetkili kuruluşlarca tebliğ tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar.

 

j.

Bina inşaat harcı ödemek veya istisnadan yararlanmak suretiyle inşaat ruhsatı alınmış olup ta imar kanununun 10.maddesi gereğince, ruhsatları yenilenen binalar.

 

Yukarıda (h) ve (i) fıkralarında belirtilen hallerde, kamu kuruluşlarınca ilgili kanunlarına göre hak sahiplerine teslim edilmek üzere inşa olunan binalar da bu istisnadan faydalandırılır. Şu kadarki bu bentlerde yer alan istisnadan faydalanacak mükellefler, imar ve iskan başkanlığında veya Bakanlığın yetkili kuruluşlardan afete maruz kaldıklarına dair alacakları bir belgeyi belediyeye ibraz etmeye  mecburdurlar.

 

C) TARİFE:

 

1) KONUT İNŞAAT (İnşaat Alanı) (m² başına)

TL

 

a.

100 m2 ye kadar

0,80

 

b.

101-120 m2 ye

1,60

 

c.

121-150 m2 ye

2,28

 

d.

151-200 m2 ye

3,15

 

e.

200 m2 den yukarı

4,00

 

2) İŞYERİ İNŞAAT (İnşaat Alanı) (m² başına)

TL

 

a.

25 m2 ye kadar

3,15

 

b.

26-50 m2 ye

4,58

 

c.

51-100 m2 ye

6,29

 

d.

100 m2 den yukarı.

8,00

 

MADDE 12) İMARLA İLGİLİ HARÇLAR(Çeşitli Harçlar)

 

A) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 80 ve 84. Maddeleri ile 2005/8730 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda belirtilen maktu harç tutarlarının yeniden tespiti hakkında karar.

 

B) AÇIKLAMA: İmar mevzuatı gereğince 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 80. maddesinde belirtilen harçlar Belediyece tahsil olunur.

 

C) TARİFE:

 

(Ticari ve Konut belgeleri için ayrı ayrı)                                                                                        

TL

 

TİCARİ

KONUT

 

İlk parselasyon harcı m2 si

0,13

0,09

 

İfraz ve tevhit harcı

0,13

0,09

 

Plan ve proje harcı inşaat m2 sinden

0,13

0,09

 

Halihazır kontrol ve onay harcı=Hektar başına

250

250

 

ZEMİN AÇMA VE TOPRAK HARCI

TL

 

Toprak beher m3 ünden

0,35

0,29

 

Kanal beher m3 ünden

0,17

1,09

 

Yapı kullanma izin harcı

0,11

0,09

 

Muayene ruhsat ve rapor harcı

12,59 TL

 

MADDE 13) KAPI NUMARALARI PLAKA-PLANKOTE KROKİ ÜCRETLERİ

 

A) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. Maddesi ve 31.07.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik.

 

B) AÇIKLAMA: Belediyenin yaptığı numarataj çalışmaları kapsamında aşağıdaki hizmetler ücrete tabidir.

 

C) TARİFE:

TL

 

 

a.

Muhtelif mahalle krokilerinden

12,59

 

b.

1/1000 ölçekli mahalle krokilerinden

62,96

 

c.

Plankote ücreti (inşaat taban alanının m² sinden)

1,14

 

d.

Tespit ücreti (inşaatlarda yapılan kontrol sonucu hazırlanan belge)

125,92

 

e.

1/1000 ölçekli bilgisayar çıktılı renkli kroki

50,37

 

f.

A/4 renkli bilgisayar çıktısı

14,88

 

g.

A/4 renksiz bilgisayar çıktısı

12,59

 

h.

Belediyemiz imar palanı dâhilinde yapılan ifraz, tevhit, yola terk, kamulaştırma, 18. madde ve her türlü imar uygulamasından belediyemiz teknik elemanlarınca bir imar adasını köşe noktalarını, koordinatlarını belirlemesi hizmetinin karşılığı olarak belge almak isteyenlerden

12,59

 

ı.

Mükellefin isteğine bağlı olarak imar planlarının CD ile verilmesi

62,96

 

j.

Numarataj İşlem ve Ücretleri için, 5216 sayılı yasanın 4.maddesi ve 1003 sayılı yasanın 5. Maddesi kapsamında Trabzon Büyükşehir Belediye  Meclisince belirlenen güncel gelir tarifesi uygulanacaktır.

 

j.

Harita TUS bedeli inşaat m2 başına                         

0,70

 

k.

Bina, aplikasyon harcı m2 başına

1,14

 

MADDE 14) İNŞAATLARA KONULACAK TABELALARDAN ALINACAK ÜCRET

 

A) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97.Maddesi;

 

B) AÇIKLAMA: Belediye tarafından yaptırılan ve inşaatlara konulan 70x110 ebadındaki saç levhalar ücrete tabidir.

 

C) TARİFE (KDV DAHİL):

TL

 

Tabela Bedeli.

188,87

 

MADDE 15) ÖZEL İMAR DURUMU ÇIKARILMASINDAN ALINACAK ÜCRET

 

A) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97.Maddesi;

 

B) AÇIKLAMA: Özel imar durumu çıkarılması ücrete tabidir.

 

C) TARİFE (KDV DAHİL):

TL

 

a.

Çıkarılacak özel imar durumu için.

62,96

 

b.

İmar durumu sureti için.

62,96

 

c.

Mükelleflerin isteğine bağlı olarak imar planlarının CD ile verilmesi.

107,60

 

MADDE 16) VAZİYET PLANI

 

A) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97.Maddesi;

 

B) AÇIKLAMA: Belediye sınırları ve mücavir alanları içerisindeki herhangi bir işlem için belediyeden istenecek gayrimenkule ait vaziyet planı ücrete tabidir.

 

C) TARİFE (KDV DAHİL):

TL

 

Vaziyet Planı Ücret

50,37

 

 

 

 

MADDE 17) ÖZEL APLİKASYON ÜCRETİ

 

Kişilerin başvurusu üzerine yeni yapılacak olan inşaatlardan belediye fen elemanlarınca inşaat mahallinde yapılan aplikasyonlardan hizmet karşılığı alanının beher m2 sin için

TL

 

2,29

 

MADDE 18) İMARLA İLGİLİ ÇEŞİTLİ ÜCRETLER

 

A) KANUNİ DAYANAK: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97.Maddesi;

 

B) AÇIKLAMA: İmarla ilgili aşağıda talep edilen hizmetler ücrete tabidir.

 

C) TARİFE (KDV DAHİL):

TL

 

a.

Bir adet ozalit imar paftası veya hazırlanacak plan değişikliği teklifleri için dosyada bulundurulacak A-4 veya A3 boyutunda bir alanı kapsayacak şekilde imar planının CD si için,

125,92

 

b.

Bir imar paftasının kısmi çekilecek fotokopisinden paftanın 1/8 olduğundan her sayfa başına

12,59

 
 

c.

İnşaat ve bina sahiplerinin imarla ilgili konutlarda mahallinde bakıp verilecek rapora göre işlem yapılmasına esas olmasına belediye fen elemanları, mükellefin talebi üzerine mahallinde yapılan incelemeyi belirten belge için hizmet karşılığı kdv dahil

151,10

 
 


« Anasayfaya Dön

Kaytlı mısınız ?
Adresiniz kaytlı mı ?
Bugün Tekil :  48
Bugün Çoğul :  155
Toplam :  18910
 
 
  Tüm Hakları Saklıdır. © 2005-2019. Arsin.Bel.Tr Poweredd By Proje2