Araç Satış İhalesi

15/8/2016


 

 

İHALE  İLANI

 

 

ARSİN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

1-Belediyemiz mülkiyetine ait 1998 model Renault marka Otomobil , 1992 model Tofaş marka otomobil  ile 1984 model ford kamyonet araçları  2886 sayılı Devlet ihale Kanunu gereğince satılacaktır.

 

2-İhale ile ilgili idari şartname her gün mesai saatlerinde Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

 

3-İhale  02.09.2016 Cuma   günü saat  14.00’da Belediye Başkanlığında yapılacaktır.

4-İhale 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince açık artırma sureti ile  yapılacaktır.

 

5-İhale ile ilgili başvurular  ihale saatine kadar İhale komisyonu başkanlığına verilmiş olacaktır. Bu saatten sonra verilen başvurular  ve posta ile gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

6-İhaleye konu olan araçların muhammen bedelleri:

                 a) Renault marka Otomobil   aracı            :  1.500,00 TL

                 b) Tofaş   marka Otomobil   aracı              :  2.000,00 TL

                c) Ford Marka Kamyonet aracı                   : 1.500,00 TL

 

7-İhaleye ait geçici teminat bedeli muhammen bedelin % 10’undan az olmayacaktır.

 

8-İhaleye iştirak edecek olanlar  şartnamede belirtilen belgeler ve geçici teminatları ile birlikte  bir dosya içinde  Arsin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne başvuracaklardır.

 

            İlgililere ilanen duyurulur.             

 

 

 

 

                                                                                              Recep MOLLAHÜSEYİNOĞLU

                                                                                              Belediye Başkan V.

 

 

KAMU TAŞINIR MALLARI SATIŞ ŞARTNAMESİ

Madde 1- Arsin Belediyesi demirbaşına kayıtlı 08.04.2016 tarih 31 Sayılı Encümen kararı ile satışına karar verilen aşağıda cinsi, markası, modeli, miktarı yazılı araçlar 2886 sayılı kanunun 45. Maddesi gereğince açık artırma sureti ile ayrı ayrı olmak üzere satılacaktır.

Madde 2-Söz konusu araçların cinsi, mevcut durumları, markası, modeli, miktarı ve demirbaş numaraları, muhammen bedeli, geçici teminatı, şartname bedeli, ihale tarihi ve saatleri aşağıda çıkarılmıştır.

SIRA NO

Cinsi

Marka/

Modeli

Model Yılı

Kurum Numarası-Plakası

Mevcut Durumu

(faal-arızalı)

Muhammen  Bedeli (TL)

Geçici Teminat

(TL)

İhale Günü

İhale Saati

1

Binek Taksi

Tofaş –Doğan SL

1992

61 LA 002

Arızalı

2.000,00

200,00

02.09.2016

14,00

2

Binek Taksi

Renault- Brodway

1998

61 LC 151

Arızalı

1.500,00

150,00

02.09.2016

14,30

3

Kamyonet

Ford Transit

1984

61 ER 338

Arızalı (Hurda Belgeli)

1.500,00

150,00

02.09.2016

15,00

 

Madde 3-İhale yukarıda yazılı tarih ve saatlerde Arsin Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

Madde 4-Açık teklif sureti ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler;

            a-Hangi araçlar için ihaleye gireceğini belirten dilekçe; (sıra numarası belirtilecek)

                b-İhaleye göre son 2 ay içerisinde alınmış veya ikametgah adreslerini gösterir bir belgeyi;

            c-İhaleye katılacak olanlar araçları; mahallinde gördüğüne, mevcut haliyle kabul ettiğine ve satın aldıktan sonra herhangi bir tadilat ve onarım talep etmeyeceğine dair Arsin Belediye Başkanlığı (Yalı Mah. Şeh.Astğ. H.ALBAYRAK Cad. No:98 Arsin ) Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları “Araç Görme Belgesi”ni imzalayıp vereceklerdir.

Madde 5-Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılmazlar.

İhaleyi yapan idarenin;

a-       İta Amirleri

b-     İhale işlerini yürütmek, hazırlamak, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c-        (a )ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinciderece dahil)kan ve sıhri hısımları,

d-       (a) , (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (Bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç)

Yukarıda belirtilen şahıslardan ihaleye katılanların tespit edilmesi halinde alınan geçici teminat gelir kaydedilir.

Gelir kaydedilen geçici teminat ile ilgili olarak hiçbir hak iddia edilemez.

Gerekirse ilgililer hakkında Devlet İhale Kanununun 83,84,85. Maddeleri uyarınca yasal işlem yapılır.

Madde 6-Taşınır mal satın alamayanların geçici teminatları ihale sonunda ve mesai saatleri içinde teminat alındılarına “İade edilmesinde sakınca bulunmamaktadır” şerhi düşülerek imzalandıktan sonra alındı karşılığı iade edilir.

Madde 7-Taşınır mal satın alanların %10 oranındaki geçici teminat tutarı ihalenin şartname hükümlerine uygun olarak ihale bedelinin tamamının ödenmesi ve taşınır malın teslim alınıp götürülmesi şartıyla ilgilinin isteği üzerine geri verilir. Teminatlar Arsin Belediye Başkanlığının  veznesine veya Arsin Belediyesinin  Ziraat Bankası Arsin şubesi TR 14 0001 5001 5800 7302 0392 16  IBAN  no’ lu hesabına yatırılabilir. Sözleşme süresi içinde mal bedelinin ödenmesi halinde kesin teminat yatırılması gerekmez.

Madde 8-Açık teklif usulüyle ihalede aşağıdaki kurallara uyulur.

                        a-Açık teklif usulü ihale; İhale komisyonu tarafından açılarak ihaleye ilişkin gerekli açıklamalar yapılıp, işlemlerin tamamlandığı ve ihale düzeninin sağlandığı anlaşıldıktan sonra ihaleye başlanır.

                        b-İhale  esnasında artırma için sürülecek en az pey miktarı şartnamedeki listede gösterilmiştir. Açık artırmada pey sürenler kendinden fazla pey süren çıkmadığı sürece teklif ettikleri bedele bağlıdırlar. İstekliler artırmada teklif ettikleri bedelden dönemezler.

                        c- İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihale yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

                        d- Arttırma sırasında ihaleden en son çekilenin adı soyadı ve adresiyle sürdüğü pey ihale kararına yazılarak ilgilinin imzası alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir.

                               e-Verilen teklifler sonucunda araç en yüksek bedeli verene satılır. Son teklifler alındıktan ve İhale Komisyonu karar verdikten sonra zam teklifi kabul edilemez.

                        f-İhale Komisyon kararlarının isteklilere duyurulmasıyla tamamlanır.

                        g-İhale esnasında bu şartnamenin14. Maddesinde belirtilen yasaklara uymadıkları belirlenenler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84. Maddesi uyarınca yasaklama kararı alınıp alınmadığına bakılmaksızın derhal ihale komisyonunca ihale yerinden uzaklaştırır. Bu suretle ihale yerinden uzaklaştıranlar aynı ihalede attırmalara katılamazlar.

Madde 9-İhale kararın alıcıya bildirilmesini müteakiben 15 gün içerisinde ihale bedeli idare hesaplarına nakit olarak yatırılacaktır. Aksi takdirde teminatlar irat kaydedilip, bu süre içerisinde müracaat etmeyenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

Madde 10-Taşınır mallar hâlihazır durumu ile ihaleye sunulmakta olup isteklinin taşınır malı yerinde bizzat görerek ihaleye katıldığını kabul ettiğinden mevcut kusurlarından dolayı idarece hiçbir sorumluluk kabul olunmaz ve şartname eki listede belirtilen hususlara müşteri tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez. Yapılan itirazlar idarece reddedilir.

Madde 11-İhalesi yapılan taşınır mal bulunduğu yerde hali hazır durumuyla teslim edilir. Teslim-Tesellüm yükleme ve boşaltma giderleri ile bu konularda doğacak diğer giderler ile vergi, resim ve harçlar müşteriye aittir.   İhalesi yapılan taşınır malın ihale bedelinin yatırıldığı günü izleyen 3 (üç) gün içinde müşteri tarafından bulunduğu yerden teslim alınıp alındığı gün götürülmesi zorunludur.

Madde 12-Bu şartname ekli listelerde gösterilmek suretiyle ihaleye sunulan taşınır mallardan idarece gerek görülenler, en geç ihale saatine kadar ihale dışı bırakılan taşınır mal ihale komisyonu başkanınca ihale yerinde satışlara başlanılmadan önce duyurulur.

Madde 13-Tescile tabii taşınır malların tescille ilgili her türlü masrafları ve trafik işlemleri alıcıya aittir. Müşteri taşınır malın bedelini yatırdığı tarihi takip eden günden itibaren, şartnamede gösterilen süre içinde idarenin kendisine taşınır malı teslim etmemesi halinde sürenin bitim tarihini takip eden 15 gün içinde 10 gün müddetli noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. İhalenin bu madde uyarınca iptali; sözleşmenin feshi veya idarece taşınır malın teslim edilmemesi hallerinde ödenen geçici teminat ve ihale bedeli iade edilir.

Madde 14-Açık teklif usulü ile ihale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması esnasında;

                        a-Hile, desise, vaat, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla açık artırmaya ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

                        b-İhale esnasında isteklileri tereddüde düşürecek veya rekabeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıya ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme tartışma yapmak.

                        c-Sahte belge yada sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs edilerek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapmak veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme araç veya usuller kullanmak, yasak olup bu yasaklara uymayanlar hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 84 ve 85. Maddeleri uygulanır.

Madde 15-Açık teklif usulü ile sözleşme ve taahhüdün tümünün yapılmasına ait bütün vergi, resim, harçlar ve benzeri mali yükümlülüklerle sözleşme giderleri alıcıya aittir.

Taşınır malla ilgili katma değer vergisi dahil, her çeşit vergi, resmi, harç ve mali yükümlülükler alıcıya aittir.

Taşınır mal ihalelerinde (Hurda taşıtlar dahil) taşıt alım vergisinin ödenmesinin gerektiği hallerde, alıcı tarafından verginin ödendiğini gösterir belgenin işlemlerin tamamlanmasından önce ihaleyi yapan idareye ibraz edilmesi gerekmektedir.

Madde 16-Bu şartname ve ekleri satış sonrası düzenlenecek ihale kararında hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun hükümleri uygulanır.

Madde 17-Bu şartname uyarınca yapılacak ihalelerden doğabilecek ihtilaflar, öncelikle Arsin Belediye Başkanlığınca, bu mümkün olmadığı takdirde ihaleyi yapan idarenin bulunduğu yer mahkemelerinde ve icra dairelerinde çözümlenir.

Madde 18-Müşterinin sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı ceza nedeniyle taahhüdünü yapamayacak duruma girmesi halinde 9. Maddede belirtilen süre içinde belge ile müracaat koşulu ile kendisi veya vekiline süre uzatımı verilebilir. Alıcının ölümü halinde varisleri malın teslim süresi içinde mahkemeye eksiksiz müracaat koşulu ile veraset ilamının veriliş tarihini takip eden günden başlamak üzere şartnamedeki teslim alma süresi kadar süre verilebilir.

Madde 19- İhaleye katılanlar bu şartname ve eklerindeki hükümleri aynen okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

Madde 20-Başvurular ihale saatine kadar ihale komisyonuna yapılacaktır.

Sözleşme yerine geçen bu şartname ve eklerini okudum. Belirtilen tüm şartları kabul ediyorum.

MÜŞTERİNİN

Adı Soyadı:  

Adresi:  

İmzası:

 

 

 

 

 

 

 

Okunma: 4181


« Anasayfaya Dön

Kaytlı mısınız ?
Adresiniz kaytlı mı ?
Bugün Tekil :  52
Bugün Çoğul :  113
Toplam :  62590
 
 
  Tüm Hakları Saklıdır. © 2005-2019. Arsin.Bel.Tr Poweredd By Proje2