WC Kiralama İhalesi

11/4/2016


ARSİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 
  UMUMİ TUVALET KİRALAMA İHALESİ İLANI

 

           Belediyemiz tasarrufunda bulunan, Yeşiltepe   Mahallesi  Ziraat Bankası yanında    bulunan “Umumi Tuvalet” aşağıda Yıllık  muhammen bedeli, geçici teminatı ile ihale gün ve saati belirtilen yer şartnamesi dâhilinde 2886 sayılı Yasanın 35. maddesi uyarınca açık artırma  suretiyle kiraya verilecektir.

Kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılan Umumi Tuvalet ihalesi 29.04.2016 Cuma  günü Saat 14:00’de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır. İhale Şartnamesi her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nde görülebilir.

İsteklilerin;

GERÇEK KİŞİLERDEN:

a) Kanuni ikametgâhı olması,

b)Türkiye’de tebligat için adres beyanının (telefon, faks ve varsa e-mail adresi belirtilecek) verilmesi,

c)Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname,

d)İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

e)Noterden tasdikli imza sirküleri,        

f)Nüfus Cüzdanı Sureti,

g)Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz                  

h)Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz ve/veya banka teminat mektubu ile Devlet Tahvili, (Hazine Kefaletine haiz tahviller) kabul edilir.

ı)Arsin Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak)  

 

TÜZEL KİŞİLERDEN:

)İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b) Şirketin imza ve yetki sirküleri ile şirket adına ihaleye müracaat edecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname,

c)Türkiye’de tebligat için adres beyanının (telefon, faks ve varsa e-mail adresi belirtilecek) verilmesi,

d)Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz ve/veya banka teminat mektubu ile Devlet Tahvili, (Hazine Kefaletine haiz tahviller) kabul edilir.

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname

f)Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz  

g)Arsin Belediyesine borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olacak.)

Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

Yukarıda belirtilen belgeler yarım dosya içerisine konarak Fen İşleri Müdürlüğüneteslim edilecektir.

 

Kiraya verilecek olan yer:

Sıra No

Adres

Muhammen Bedeli (Yıllık)

Kira Süresi

İhale Gün ve  saati

% 3 Geçici Teminat

1

Yeşiltepe Mahallesi Şht.Ast.Halil ALBAYRAK Caddesi Ziraat Bankası yanı  “Umumi Tuvalet”

Mevcut Durumu

2.400,00 TL + KDV

3 yıl

29.04.2016
14:00

216,00 TL

 

Okunma: 4682


« Anasayfaya Dön

Kaytlı mısınız ?
Adresiniz kaytlı mı ?
Bugün Tekil :  52
Bugün Çoğul :  134
Toplam :  62590
 
 
  Tüm Hakları Saklıdır. © 2005-2019. Arsin.Bel.Tr Poweredd By Proje2